மரவண்டின் ரீங்காரம்

March 8, 2006

Happy women’s Day

Filed under: Uncategorized — மரவண்டு @ 2:17 pm

Women's day

பெண்ணாகிய பிசாசு புன்னகை என்னும்
முகமூடியால் தன் முகத்தை மறைத்துக் கொள்கிறது – கலில் ஜிப்ரான்

2 Comments »

  1. மகளிர் தினத்துக்கு இந்தப் பதிவு ரொம்ப அவசியம்!

    Comment by சேதுக்கரசி — May 22, 2006 @ 4:19 pm | Reply

  2. Dear all,

    I can’t accept this two line poetry because one in thousand may be like that, based on that we shouln’t underestimate the whole womens.

    Comment by eswar — July 2, 2007 @ 11:21 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: