மரவண்டின் ரீங்காரம்

August 21, 2007

Humming songs

Filed under: Uncategorized — மரவண்டு @ 4:04 am

ஆண் குரலுக்கு நடுவே பெண் குரலின் ரீங்காரத்தோடு (Humming) ஒலிக்கும் 9 பாடல்களை இன்று வலையேற்றம் செய்திருக்கிறேன்.

1) மழை தருமோ – மனிதரில் இத்தனை நிறங்களா ?
2) ஈரத்தாமரைப் பூவே – பாய்மரக்கப்பல்
3) சின்னச் சின்ன மேகம் – காற்றுக்கென்ன வேலி
4) மங்கியதோர் நிலவினிலே – ஒரு மனிதனின் கதை
5) ஒரு பார்வை பார்க்கும் போது – நங்கூரம்
6) சந்தன மலரின் – கருடா சவுக்கியமா ?
7) சங்கத்தில் பாடாத கவிதை – ஆட்டோ ராஜா
8] ராஜா மகள் ரோஜாமகள் – பிள்ளை நிலா
9) சங்கத் தமிழோ – விழியோரக் கவிதை

பாடல்களை இங்கே கேட்டு மகிழுங்கள்

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: